Voedsel voor de stad

verbinding keuken en omgeving
oude gebouwen zijn heel nuttig
tussen dorpen productie, schets
ruwe schets van gedachten
gesprekpartners

De MAAT-ontwerpers uit Gent organiseerden in 2013 een grondige actorenanalyse met 10 strategische gesprekspartners. Het ging over Voedsel voor de Stad. De geselecteerde gesprekspartners vertegenwoordigden diverse werkvelden om in de gesprekken verschillende invalshoeken en ambities met de theses te kunnen confronteren. De geselecteerde gesprekspartners kwamen uit het beleid, middenveld, bedrijfswereld, onderzoek,.. In een individueel gesprek werden de 5 theses voorgelegd. Ze werden vanuit het specifieke expertiseveld van de betrokkene kritisch belicht.

Ziehier een verwerkte intro, paper is in bijlage.

Een transitie met nieuwe ruimtelijke uitdagingen, inspirerende typologieën en een ruimere horizon: de stadsregio.

Met het BWMSTR-label willen we de aandacht vestigen op de ruimtelijke component die aan ‘voedsel voor de stad’ verbonden is. Voedsel heeft de structuur van onze historische stadskernen uitgezet. Voedsel impliceert ontmoeting en realiseert een sociale infrastructuur, een nieuwe gemeenplaats, de 21ste eeuwse markthal. Voedsel is zo in staat op tal van stedelijke systemen, netwerken en typologieën en plekken te herdenken. Het is hoogtijd om vanuit onze discipline mee aan tafel te schuiven.

Het is hoogtijd om voorbij de kleinschalige initiatieven te gaan en ‘voedsel voor de stad’ als een volwaardige en strategische ontwerp- en onderzoeksopgave te zien. Op de schaal van de stad, de stadsregio, zelfs Vlaanderen…

De ingezette transitie is onvermijdelijk, de kracht die ervan uitgaat is groot.

Met het BWMSTR-label willen we voedsel terug in verband brengen met de stadsregio. Op deze schaal kan ontwerpend onderzoek nieuwe logica’s blootleggen en vormgeven. We willen het beeld van de stadsregio fundamenteel hertekenen. Stadslandbouw gaat er niet alleen over het anders produceren van voedsel, maar ook over voedselsoevereiniteit, nieuwe vormen van stedelijke distributie, korte ketens, functionele verbreding, groene stadsinfrastructuur,…

Met het BWMSTR-label willen we kortom een nieuwe ontwerp- en onderzoeksopgave initiëren en richting geven. In de duurzaamheidstransitie rond ‘voedsel voor de stad’ ontbreekt momenteel een ruimtelijk verhaal, en visionaire component met nieuwe denkbeelden, een integrerende component met onverwachte koppelingen en bovenal een verbeeldende component die de kracht en verandering uitademt en overbrengt.

Aanpak

Onze aanpak vertrekt vanuit de ambitie om een boeiend debat op gang te brengen. We zijn niet op zoek naar volledig uitgewerkte oplossingen, eerder naar suggesties die een doorbraak in de huidige benadering kunnen realiseren. We doen dit aan de hand van 4 theses met een duidelijke ruimtelijke component of opgave.

Vier theses

Vanuit eigen inzichten en gericht onderzoek worden 4 deelaspecten van ‘Voedsel voor de Stad’ opgelicht. Ze focussen op de onderliggende drivers van de huidige guerilla-acties en openen zo de vraag wat een volgende stap zou kunnen worden en wat deze teweeg kan brengen. Elke these wordt geïllustreerd dmv enkele referenties.

Vier beelden

Met de bagage van de 10 gesprekken en bijkomend gericht onderzoek wordt elke these vertaald in een duidelijke en scherpe stelling. De 4 stellingen worden verbeeld in 4 opgemaakte “beelden”. Elk beeld gebruikt hiervoor zijn eigen, geschikte techniek (collage, schema, foto, quote,...).
 

Smalltalk

Een pamflet met 4 beelden is het eerste product om breed te communiceren. Het publieke debat wordt geïnitieerd.

Agenda onderzoek en beleid 

Vanuit het debat met de actoren en het publiek wordt gestreefd naar een synthese:  welke klemtonen bieden opportuniteiten voor de vooropgestelde schaalsprong? Welke accenten in beleid zijn hiervoor noodzakelijk? Welke plekken in de stad vragen extra aandacht? Een ontwerp- en onderzoeksagenda brengt de vervolgstappen in beeld.

Bijlage
Bijlage Grootte
paper Voedsel voor de Stad.docx 1.03 MB